Umowa o świadczenie Usług oraz Licencji na użytkowanie oprogramowania sklepu internetowego Codarius

 § 1.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków świadczenia przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

 

§ 2.

1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach pod nazwą handlową CODARIUS dostępny pod adresem: https://codarius.com

2. Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

3. Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez RN300 w ramach Usługi.

4. Asysta – wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania realizowane przez system do zarządzania zgłoszenami klientów. System dostępny pod adresem https://desk.zoho.eu/portal/codarius/home 

5. RN300 sp. z o. o. – właściciel i administrator Serwisu – z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895 o kapitale zakładowym 5000 zł (w całości wpłacony),  e-mail: contact@codarius.com

6. Usługi – usługi świadczone przez Codarius na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń.

7. Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.

9. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność rejestrowaną.

10. Panel administracyjny sklepu - miejsce do zarządzania Oprogramowaniem Codarius przez Licencjobiorcą. 

 

§ 3.

1. Licencjodawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stworzył i z tego tytułu przysługują mu autorskie prawa majątkowe do w/w kodu .

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

3.Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania określonych w niniejszej umowie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Licencjobiorcy do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

4.Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z Systemu na wszelkich jego polach eksploatacji.

5.Licencjodawca oświadcza, że udzielenie licencji w zakresie określonym w niniejszej Umowie nie narusza i w przyszłości nie będzie naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

§ 4.

1. Udostępnienie Licencjobiorcy Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze udostępnianym przez Licencjodawcę (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Licencjobiorcy nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

2. Korzystanie z Usług może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Licencjobiorcę z innych usług Serwisu – warunkach określonych szczegółowo w ofercie dotyczącej tych usług.

3. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usług Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Licencjobiorcę do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.

4. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Licencjobiorcy.

5. W okresie abonamentu Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne realizowane przez system do zarządzania zgłoszenami klientów. System dostępny pod adresem https://desk.zoho.eu/portal/codarius/home 

6. Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Licencjobiorcę jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Licencjobiorcy i w takim przypadku Licencjobiorca zobowiązany jest do ich podania.

7. W ramach Asysty Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy również porady dotyczące Oprogramowania lub prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem tego Oprogramowania, w tym w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń w Oprogramowaniu.

8. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Licencjobiorcy przysługuje prawo żądania od Licencjodawcy ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).

9. Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w  Serwisie.

10. Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Licencjobiorcę opłaty.

11. W opłacie, o której mowa w ust. 11, mieszczą się: opłata abonamentowa z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Asystę – za okres abonamentu.

12. W trakcie trwania Usługi, Licencjobiorca ma możliwość zmiany pakietu. W przypadku zmiany na Usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów Usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

13. Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem dodanych Płatności Cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany. Płatności Cykliczne zostaną uruchomione pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Licencjobiorcę i wyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej.

14. Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

15. Licencjodawca gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 98,5% w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekracza maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Licencjodawca zobowiązany jest do przedłużenia, na wniosek Licencjobiorcy, okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

16. Licencjodawca podejmie działania związane z realizacją zgłoszeń w godznach od 08:00 - 17:00 od momentu dokonania zgłoszenia przez Licencjobiorcę. Zgłoszenia przekazane do Licencjodawcy po godzinie 17:00 bedą realizowane w następnym dniu roboczym zgodnie z § 4 par 17. 

17. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, poszczególne zgłoszenia realizowane są zgodnie z datą ich przyjęcia (od najstarszego do najwnoszego). 

18. Jezeli Licencjodawca stwierdzi, że treść zgłoszenia jest nieprecyzyjna lub niekompletna, to Licencjobiorca zbowowiązany do jego naprawy i dostarczenia kompletu potrzebnych danych. Licencjodawca ma prawo od odmówić realizacji zgłoszenia do momentu dostarczenia potrzebnych danych. Czas podjęcia działania przez Licencjodawcę ulega wydłużeniu o czas jaki Licencjodawca potrzebuje na przygotowanie kompletnego zgłoszenia oraz nie wpływa on na parametr dostępności usługi z § 4 par 15. 

19. Licencjodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Licencjobiorcy są z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamiani przez Licencjodawcę drogą mailową. Licencjodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Licencjobiorcy, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.

20.  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

a. Jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Licencjobiorcę, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,

b. Wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Licencjobiorcy,

c. Działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Licencjodawcy lub siły wyższej. 

 

§ 5.

1. Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Licencjobiorcy jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

a. Naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

b. Naruszających dobra osobiste Licencjodawcy lub osób trzecich;

c.  Sprzecznych z dobrymi obyczajami;

d. Mających charakter pornograficzny;

e. Innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Licencjobiorcy lub jego klientów. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Licencjobiorcę z wykorzystaniem Oprogramowania Codarius przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

4. Licencjodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

a. Licencjobiorca poda dane żądane przez Licencjodawcę niezgodnie z rzeczywistością;

b. Licencjodawca uprzednio rozwiązał umowę z Licencjobiorcą na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca;

c. Zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Licencjobiorcę w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Licencjodawcy przez innych Użytkowników;

d. Zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;

e. Uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Licencjobiorca korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;

f. Licencjobiorca naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

 

§ 6.

1. Licencjodawcy i Licencjobiorcy przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W przypadku dokonania przez Licencjobiorcę cesji, Licencjobiorca traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania oraz ponosi koszt cesji licencji w kwocie 500 zł netto.

  

§ 7.

1. Strony ustalają, iż Licencjobiorca w okresie korzystania z opogramowania Codarius ponosi miesięczna opłate abomanemntową zgodną z aktualnym cennikiem Licencjodawcy dostepnym na stronie www.codarius.com/cennik/.

2. Licencjobiorca w ramach korzystania z Oprogramowania Codarius może skorzystać z darmowych szablonów graficzych dostępnych w zakładce Konfoguracja w panelu administracyjnym sklepu. 

3. Faktura na kwotę opłaty zgodnie z § 7 ust.1 zostanie wystawiona w dniu akceptacji umowy z 3-dniowym terminem płatności.

4. Licencjobiorca w trakcie trwania umowy może nabyć pakiet dodatkowych usług uiszczając opłatę w wysokości określonej aktualnym cennikiem Licencjodawcy.

5. Kwota licencji może ulec zmianie, jeżeli Licencjobiorca przekroczy dostępne ilości wiadomości e-mail przypisane do konkretnych pakietów abonamentowych lub zwięszy ilośc wykorzystywanego miejsca na serwerze.

 

§ 8.

1. Strony ustalają, iż Licencjobiorca zobowiązuje się wobec Licencjodawcy do umieszczenia na stronie Sklepu internetowego  informacji (w formie graficznego lub tekstowego odnośnika do strony internetowej Licencjodawcy), że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Codarius. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Licencjobiorcy prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

2. Licencjobiorca uprawniony jest do usunięcia oznaczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pod warunkiem uiszczenia na rzecz Licencjodawcy równowartości jednej rocznej licencji na System zgodnie z aktualnym cennikiem Licencjodawcy.

 

§ 9.

1. Licencjodawca ma prawo odstąpić od całości Umowy w przypadku gdy:

a. Zwłoka Licencjobiorcy w zapłacie wynagrodzenia bądź jego części wynosi 30 dni. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od dnia upływu 30-dniowego terminu wskazanego w części pierwszej niniejszego podpunktu,

b. Licencjobiorca nie wykonuje swojego obowiązku wynikającego z zapisów niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, iż złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

3. Strony ustalają, iż Licencjodawca ma prawo wstrzymać się ze spełnieniem swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku zwłoki (wynoszącej ponad 30 dni) Licencjobiorcy w zapłacie opłaty abonamentowej.

 

§ 10.

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas jednego roku od dnia podpisania umowy. Umowa może zostać przedłużona po okresie trwania umowy na kolejny okres abonamentowy. 

2. Wszelkie zmiany warunków Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Licencjodawcy.

5. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej Umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wynikać z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.